กองส่งเสริมกิจการฮัจย์ มอบใบมรณบัตรผู้แสวงบุญชาวไทยที่เสียชีวิตให้แก่ญาติ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 22.30 น. นายอนุชา หะระหนี รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และเลขานุการสำนักงานกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยดาโต๊ะอับดุลลอฮฺ ดาโอ๊ะ หัวหน้าฝ่ายสำนักงานฯ และนายแวยูโซ๊ะ สามะอาลี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้มอบใบมรณบัตรของนางวานิดา สะดี ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนล้มที่มัสยิดหะรอม ให้แก่นางวรรณดี สะดี พี่สาวของผู้เสียชีวิต ณ อาคารที่พัก เมืองมักกะห์