พช. เฟ้นเข้ม สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ คัดคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมดำเนินการสอบด้วยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

11

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายอัคเดช แจ้งอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือก สรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 329 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 12 คน 2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 16 คน 3) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 19 คน และ 4) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 282 คน ที่ผ่านมานั้น ในการนี้กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งการสอบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า จำนวน 165 คน และช่วงบ่าย จำนวน 164 คน รวมจำนวน 329 คน เพื่อที่จะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมาบรรจุเป็นพนักงานราชการของกรมการพัฒนาชุมชน เสริมกำลังบุคลากรที่จะมาขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป

โดยก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คณะต่างๆ พร้อมเดินตรวจความเรียบ ร้อยของสนามสอบสัมภาษณ์และพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย จากนั้น นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้าใจในการเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและเน้นย้ำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในเดือนเมษายน 2564 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หรือเว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายชี่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ อย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะผู้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยวิธีการต่างๆ เพราะในการดำเนินการสอบของกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีมาตรการป้องกันทุจริตอย่างเข้มขวดและเคร่งครัดมาโดยตลอดเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

โดยสนามสอบสัมภาษณ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการหน้ากากอนามัย สแกนQR Code ไทยชนะ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายในบริเวณสนามสอบและในห้องสอบสัมภาษณ์ รวมถึงมีมาตรการเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันดังกล่าวซึ่งมีทั้งโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานเป็นตัวการ ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ และความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน รวมถึงความรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายจากการทุจริต ตลอดจนความผิดทางปกครอง หรือกรณีผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งจะต้องรับโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ดังนั้นหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-1416047 และ 02-1438905-7 หรือทางระบบ Online : ดำรงธรรม พช. Online เว็บไซต์ http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป