กองการเจ้าหน้าที่ พช. ถกเข้ม!! วางมาตรการ Work from Home สลับเวลางาน ลดความเสี่ยง รับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

22

กองการเจ้าหน้าที่ พช. ถกเข้ม!! วางมาตรการ Work from Home สลับเวลางาน ลดความเสี่ยง รับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เน้นทำงานผ่านระบบออนไลน์ เดินหน้าเคลื่อนภารกิจงานอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ มีทิศทางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากแนวโน้มผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างรวดเร็ว โดยพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของภาคราชการ ที่มีภารกิจหลักในการอำนวยประโยชน์สู่ประชาชน เพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง โดยจัดรูปแบบการทำงาน Work from Home หรือการทำงานที่บ้าน อย่างเต็มขีดความสามารถตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจำกัดวงจรการระบาด ส่งผลให้ผู้คนลดการเดินทาง ลดการสัมผัสใกล้ชิด ลดการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก โดยในส่วนของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในเพื่อลดความเสี่ยงและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) การสลับวันทำงาน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสมกับโครงสร้างและบริบทของแต่ละส่วนราชการ และขอให้พิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ซึ่งต้องไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในสังกัดส่วนกลางกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดรับกับนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ดังนั้นจึงให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการในแต่ละวันสัดส่วนร้อยละ 70 – 90 ของจำนวนบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน และมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้
1. เสนอแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เสนอรองอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนที่กำกับดูแลทราบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. กำกับดูแลและตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้ง ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น. ด้วย Google Form หากไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลา หรือเป็นการขาดราชการ
3. กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
ให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พำนักของตนเองเท่านั้น หากพบว่าบุคลากรไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลา หรือเป็นการขาดราชการ
4. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กำกับดูแล และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย Video Call ของกลุ่มงาน/ฝ่าย วันละ 3 ครั้ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการนี้ ขอให้ข้าราชการ บุคลากร ที่ปฏิบัติการนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work from Home ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดในเวลาราชการ ขอความร่วมมือเดินทางออกนอกพื้นที่เท่าที่จำเป็น งดร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ในส่วนของการดำเนินงานจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แอพพลิเคชั่นไลน์ วิดีโอคอล หรืออีเมล์ มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้มีข้อจำกัดหรือเกิดปัญหากับการบริการประชาชน สำหรับผู้มาติดต่อราชการในกรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรมการพัฒนาชุมชน มีมาตรการในการตั้งจุดคัดกรอง จุดรับ-ส่ง เอกสาร พัสดุ (Safety Zone) ผู้มาติดต่อทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ต้องลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้ง ผ่านระบบ Google Form ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj66_CIN58JXL6eNQ6i2vAMFyEo3Aaao-i87zSMfxF8hBJjA/closedform ได้จนถึงเวลา 09.00 น. และเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาวะของทุกภาคส่วน ขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคน ร่วมกันดูแลตัวเอง ดูแลสังคม ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามตามมาตรการของ ศบค.พร้อมกับติดตามคำสั่งจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเชื่อมั่นว่าแม้อยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่การขับเคลื่อนกระบวนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ทุกมิติจะยังคงเดินหน้าต่อไป