ม.ศรีปทุม เชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล…ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้”

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (CMM517) เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จึงจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ“ธุรกิจฮาลาล…ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้”ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เวลา 16.00-19.00 น.  ณ ห้อง Auditarium 2 ชั้น 14
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต บางเขน

โดยการสัมมนาในหัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล…ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้” ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรดังนี้

1.คุณมาลี โชคล้ำเลิศ      อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2.รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี    ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

3.คุณสมชนะ      กังวารจิตต์    นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยดีกรีรางวัลระดับโลก3ปีซ้อน

4.คุณศรีวรรณ    อมรพูนชัย    รองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์

ผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าวติดต่อผู้ประสานงาน คุณสุเมธ เด่นประภา  เบอร์ติดต่อ 089-1226976, คุณสัญญา ปรีชาศิลป์ เบอร์ติดต่อ 081-8369895