กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.พม.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมโชว์การแสดง คณะโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘

แฟ้มภาพ / ภาพโดย nep.go.th

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กทม. เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนภา  เศรษฐกร  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กรม ดย.พม. จัดงานแถลงข่าวโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (The Ship For Southeast Asian and Japanese Youth Program 2015) พร้อมซักซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการ โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด

ใน ปี ๒๕๕๘ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มีกำหนดนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ ๒๘ คน และหัวหน้าคณะเยาวชน ประเทศละ ๑ คน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๔๐ คน รวม ๓๓๐ คน ร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอน มารู ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ณ ประเทศญี่ปุ่น และในปีนี้เรือแวะเยือนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมาเลเซีย ในระหว่างการเดินทางจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่เรือแวะจอด ได้แก่ การอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อที่กำหนด กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่ม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญระดับประเทศ  การพักกับครอบครัวเจ้าภาพและการไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศที่เรือแวะจอด       รวมระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดรวม ๕๑ วัน ซึ่งในปีนี้คณะเรือเยาวชนฯ  ไม่ได้แวะ     ประเทศไทย การจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ ตุลาคม นี้จึงเป็นโอกาสดีที่คณะเยาวชนจะได้พบปะกับสื่อมวลชน เพื่อแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียน