โค้งสุดท้าย !!! ส่งประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม “ดวงใจวิจารณ์” ปี 65

เพจ “ดวงใจวิจารณ์” เชิญชวนส่งผลงานร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น 3 ระดับ มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เปิดรับผลงานถึง 15 ก.พ. 65 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ดวงใจวิจารณ์” โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน- คิด- วิจารณ์ ในเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้นักอ่านและผู้สนใจ ให้ความสำคัญกับการวิจารณ์ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของ งานวรรณกรรมอย่างมีเหตุผล

ข้อกำหนดบทวิจารณ์วรรณกรรมที่ส่งเข้าประกวด1. เป็นบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทยประเภทต่างๆ อาทิ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ที่พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน2. เป็นการวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมทั้งเล่ม โดยตั้งชื่อบทวิจารณ์ด้วย3. เป็นบทวิจารณ์ที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทย ไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจาก งานเขียนของผู้อื่น4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นบทวิจารณ์ที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัล จากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล5. พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 p. ระดับมัธยมศึกษา ความยาวประมาณ 2 – 4 หน้าเอสี่ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ความยาวประมาณ 3 – 5 หน้าเอสี่ ระดับประชาชนทั่วไป ความยาวประมาณ 4 – 6 หน้าเอสี่6. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ ในหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์7. ผู้ส่งผลงาน ส่งได้เพียง 1 ผลงาน 1 ระดับ (โดยระบุระดับด้วย)8. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดรางวัลรอบแรกผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และได้รับหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 ชุดรอบตัดสินระดับมัธยมศึกษา รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท)ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)การประกาศผลรอบแรกระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์รอบตัดสินเดือนมิถุนายน 2565 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง e-mail : duangjaivijarn@gmail.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Faceboook : ดวงใจวิจารณ์ https://www.facebook.com/duangjaivijarnนอกจากนี้เพจ “ดวงใจวิจารณ์” ยังได้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 4 ครั้ง ณ บ้านศรีบูรพา ครั้งที่ 1 หัวข้อ : การวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย เป็นสื่อในการพัฒนาสังคมอย่างไร, ครั้งที่ 2 หัวข้อ : มองวรรณกรรมร่วมสมัยด้วยหลากหลายทฤษฎีวิจารณ์, ครั้งที่ 3 หัวข้อ : การวิจารณ์เรื่องสั้นและนวนิยาย และครั้งที่ 4 ครั้งที่ 4 หัวข้อ : การวิจารณ์สารคดีและกวีนิพนธ์ ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้จาก Faceboook : ดวงใจวิจารณ์ https://www.facebook.com/duangjaivijarn/videos