สวทช. รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ Junior Science Talent Project (JSTP) รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 โอกาสที่จะได้รับ อาทิ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง การได้รับโอกาสคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก เป็นต้น

น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1431, 1433, 1434, 1436, 1437 อีเมล jstp@nstda.or.th หรือที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/jstp/