‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ คนตจว. ร้อยละ 66.14 อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองมาก

4

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น เกี่ยวกับคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 66.14 ระบุว่า อยากได้มาก รองลงมา ร้อยละ 18.64 ระบุว่า ค่อนข้างอยากได้ ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ไม่อยากได้เลย ร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากได้ และร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉย ๆ อย่างไรก็ได้

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัดกับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางจะทำให้ผลของการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.80 ระบุว่า มีความแตกต่างอย่างมาก ในผลของการพัฒนาจังหวัด รองลงมา ร้อยละ 27.05 ระบุว่า ค่อนข้างมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 8.71 ระบุว่า ไม่มีความแตกต่างเลย ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 5.91 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่แน่ใจ