กทม.จับมือ ปอท.จัดหลักสูตรป้องกันภัยออนไลน์ สอนเด็กนักเรียน กทม.รู้เท่าทันสื่อ

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดหลักสูตรและเนื้อหา เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและใช้ในโรงเรียนสังกัด กทม.ในเดือน พ.ย.65 ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กนักเรียนในสังกัด กทม.เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนสังกัด กทม.ในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 6,119 คน จาก 50 โรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงให้สามารถแยกแยะความเสี่ยงบนโลกออนไลน์เบื้องต้น เข้าใจความเสี่ยงที่มาจากการติดต่อและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์ รวมถึงเข้าใจรูปแบบที่คนร้ายมักใช้ล่อลวง เพื่อหาประโยชน์และล่วงละเมิดเด็กผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะจัดกิจกรรม เพื่อขยายผลต่อไปจนครบทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. นอกจากนั้น ยังได้สร้างเครือข่ายโซเชียลสีขาวในโรงเรียนผ่านชมรม TO BE NUMBER ONE ตาสับปะรด พี่สอนน้อง และขยายไปในชุมชน รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร