“ประยุทธ์” ปลด “ปรีดิยาธร-ยงยุทธ” ออกจากที่ปรึกษาคสช.

กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า “พล.อ.ประยุทธ์”ลงนามปลด”ปรีดิยาธร-ยงยุทธ” ออกจากที่ปรึกษาคสช.

โดยวานนี้ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติใจความว่า   เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นดังนี้ ๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธาน ๒. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองประธาน ๓. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา ๔. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา ๕. นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา ๖. นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ๗. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ที่ปรึกษา ๘. พลเอก นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษา ๙. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คำสั่งคสช.ที่22/2557 นั้น  คณะที่ปรึกษาคสช.ประกอบ๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธาน ๒. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองประธาน ๓. หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธาน๔. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา๕. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา ๖. นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา ๗. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษา ๘. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ที่ปรึกษา ๙. พลเอก นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษา ๑๐. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาและเลขานุการ

เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนตัวม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เเละนายยงยุทธ  ยุทธวงศ์  สองอดีตรองนายกฯ ออกจากคณะที่ปรึกษาคสช. เเล้วนำนายอำนวย ปะติเส  อดีตรมช.เกษตรเเละสหกรณ์เข้ามาเเทน เเละลดจำนวนคณะที่ปรึกษาคสช.จากเดิม 10 คน ให้เหลือ 9 คน