นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม ติวเข้มนโยบายงาน พช. พร้อมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้วยโมเดล “อำเภอติดดาว” จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ หอประชุมบ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา โซนอำเภออิงสู่โขง จำนวนทั้งสิ้น 6 อำเภอได้แก่ อำเภอเวียงชัย พญาเม็งราย ขุนตาล เทิง เชียงของ และอำเภอเวียงแก่น ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนพร้อมทั้งหารือร่วมกันในการวางกรอบการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งในกิจกรรมถ่ายทอดตัวชี้วัดและประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย มีการจัดรูปแบบทั้งในรูปแบบการบรรยายพบปัญหารือและ workshop เชิงปฏิบัติการในการระดมความคิดร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้

ในช่วงเช้า เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. มีการจัดกิจกรรมภาควิชาการในการรับฟังบรรยายพิเศษการรับมอบถ่ายทอดนโยบายและการหารือพบปะแลกเปลี่ยนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายโดยใช้พื้นที่หอประชุมบ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย ซึ่งนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม ได้บรรยายพิเศษเน้นย้ำถึงการ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ความสำคัญในการสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างคุณค่าในงานที่ดำเนินการ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา และ สร้างสรรค์งานใหม่ Extra Job งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการบูรณาการ และระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการครอบคลุมในการขับเคลื่อนงานทั้ง “งาน งบ ระบบ คน” เพื่อให้บรรลุงานเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย บรรยายและร่วมหารือด้านแนวทางและเข็มทิศการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุม โดดเด่น เน้นประโยชน์ส่วนรวม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำโซนร่วมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่าย เริ่มจากเวลา 13:00 น. เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนงานโดยยึดโมเดลสำคัญของจังหวัดเชียงรายซึ่งได้แก่การขับเคลื่อน “อำเภอติดดาว” ใน 5 มิติ ซึ่งคาดหวังผลสำเร็จสูงสุดในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนตามนโยบายการขับเคลื่อนงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยการขับเคลื่อน 5 มิติหลักประกอบด้วย

มิติที่ 1 บริหารดี ซึ่งมุ้งเน้นแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา การจัดการระบบงานกระบวนการที่สำคัญเช่นฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมทั้งด้านภาวะผู้นำและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

มิติที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มองค์กรและการประสานงานทั้งภาคีเครือข่ายภายนอกและภายในรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในกิจกรรมชุมชนการพบปะสังสรรค์ต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนงาน

มิติที่ 3 บุคลากรดี โดยมุ่งเน้นความเหมาะสมของบุคลากรโครงสร้างความสัมพันธ์แบบครอบครัว การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นต้นแบบ

มิติที่ 4 การบริการที่ดี เน้นการบริการตามสภาพปัญหาชุมชนโดยเข้าใจสภาพของชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรวมถึงการบริการในสำนักงานมิติที่ 5 ประชาชนมีคุณภาพที่ดี โดยเกิดจากผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานทั้งทางด้าน “งาน งบ ระบบ คน” ขององค์กร

ซึ่งในการขับเคลื่อนโมเดลอำเภอติดดาวดังกล่าวเป็นการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้อำเภอขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างมีสุขและสมดุล

ในกิจกรรมการระดมสมองร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่จริงเพื่อให้เห็นสภาพปัญหา/การพัฒนางานอย่างแท้จริง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน แปลงนายธัญ ปินตาเป๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ยา ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ โดยมีนายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย และนายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมทั้งเครือข่ายอื่น ๆ ร่วมกิจกรรม

นอกจากนั้นกิจกรรมในภาคบ่ายที่สำคัญนอกจากการระดมความคิดแล้วยังมีการร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และเยี่ยมชมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานและการวางแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของนายธัญ ปินตาเป็กโดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ใน 3 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการริเริ่ม “สพอ.ติดดาว” การพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงาน Extra Job ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงมหาดไทยคือการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนในที่สุด