กสอ. ดัน Roadmap SMEs 3 4 5 เผยทางออกผู้ประกอบการปี 59-60

133
ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รมส่งเสริมอุตสาหรรม (สอ.) ระทรวงอุตสาหรรม เปิด Roadmap SMEs   3 4 5 ทางออผู้ประอบารไทยปี 2559-2560 ประอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม ซ่อมแซม พร้อมดัน 4 ลยุทธ์ สร้างอินเทลลิเจ้นท์ เอสเอ็มอี (Intelligent SMEs: iSMEs) รวมถึงแผนพัฒนา SMEs ใน 5 ระดับสถานะ ตั้งแต่เริ่มต้นธุริจจนสามารถส่งออไปสู่ทั่วโลได้ นอจานี้ สอ. ยังมุ่งเน้นต่อยอดผู้ประอบารในอุตสาหรรมที่มีความสามารถในารแข่งขัน ผ่านแนวคิด Shining to the World ได้แ่ อุตสาหรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหรรมเครื่องมือและอุปรณ์ารแพทย์ อุตสาหรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหรรมแฟชั่น ภายใต้งบประมาณปี 2559 ว่า 2,300 ล้านบาท

ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีรมส่งเสริมอุตสาหรรม ล่าวว่า สอ. ได้ำหนดยุทธศาสตร์หลั (ปี 2559-2560) ในารส่งเสริมผู้ประอบาร SMEs ไทย เพื่อเพิ่มศัยภาพและยระดับขีดความสามารถในารแข่งขันในตลาดอาเซียนและระดับโล ซึ่งนำไปสู่ารสร้างความยั่งยืน ให้ับระบบเศรษฐิจของประเทศได้ ประอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างผู้ประอบารใหม่ (New Entrepreneurs) ซึ่งารเิดขึ้นของธุริจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องส่งผลโดยตรงต่อความเข้มแข็งของเศรษฐิจของประเทศ เนื่องจาเมื่อเิดผู้ประอบารหน้าใหม่ ็จะเิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หมุนเวียนในระบบตลอดเวลา ่อให้เิดารสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐิจ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีจำนวนิจารจัดตั้งใหม่ถึง 59,468 ราย (ข้อมูล: รายงานสถานารณ์วิสาหิจขนาดลางและขนาดย่อมปี 2558,สสว.) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องารเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ในารดำเนินิจาร สอ. จึงมีโครงารสอดรับับยุทธศาสตร์นี้ ได้แ่ โครงารเสริมสร้างผู้ประอบารใหม่ (NEC) โครงารสร้างธุริจใหม่ (New Business Creation: NBC) เพื่อสร้างแรงผลัดันให้ผู้ประอบารล้าที่จะเริ่มต้นธุริจ โดยตั้งเป้าสร้างผู้ประอบารรายใหม่ในปี 2559 ให้ได้ไม่น้อยว่า 2,000 ราย ภายใต้งบประมาณว่า 55 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลัดันผู้ประอบารรายเดิมและสถานประอบารให้สามารถดำเนินธุริจได้และมีขีดความสามารถในารแข่งขันมาขึ้น ทั้งในแง่ของารเพิ่มประสิทธิภาพในระบวนารผลิต ารลดต้นทุน และารพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถออสู่ตลาดต่างประเทศได้ ซึ่ง สอ็มีโครงารที่หลาหลายในารส่งเสริมผู้ประอบาร รวมว่า 70 โครงาร อาทิ โครงารพัฒนาผู้ประอบารธุริจอุตสาหรรม (คพอ.) โครงารพัฒนาอุตสาหรรมารผลิตเพื่อยระดับขีดความสามารถารแข่งขัน (MDICP) โครงารพัฒนาศัยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซ่อมแซม เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในารให้ความช่วยเหลือผู้ประอบารที่ต้องารฟื้นฟูิจาร หรือผู้ประอบารที่ประสบปัญหาารดำเนินธุริจ ทั้งในเรื่องระบวนารผลิต ารเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เป็นต้น สอ. จึงมีนโยบายเร่งด่วนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึษาแ่ผู้ประอบารอย่างใล้ชิดเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและแ้ไขปัญหาของิจารให้ตรงจุด ภายใต้โครงารปรับแผนธุริจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs โครงารบริารเงินสมทบจ้างที่ปรึษาเพื่อปรับปรุงารผลิต ารตลาด ารจัดาร และ  ารบริาร รวมถึงิจรรมารสร้างารเชื่อมโยงและบูรณาารารดำเนินงานับหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สวทช. SME Bank และสถาบันารเงินอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือิจารต่างๆ ให้เหมาะสมับความต้องาร เป็นต้น

ดร.สมชาย ล่าวต่อว่า นอจานี้ สอ. ได้ำหนดแนวทางผลัดันธุริจ SMEs ไทยให้มีศัยภาพและมีความเข้มแข็งและมีคุณลัษณะอันพึงประสงค์ด้วยลยุทธ์ “อินเทลลิเจนท์เอสเอ็มอี”(iSMEs – Intelligent SMEs) โดยมี 4 องค์ประอบ ดังนี้ 1. ไอโปรดัส์ (iProduct) ารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องับความต้องารของตลาด ผ่านารศึษาพฤติรรมความสนใจของผู้บริโภค โดยมุ่งให้ความรู้แ่ผู้ประอบารในเรื่องของารพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงความต้องารของผู้บริโภคอย่างตรงจุด 2. ไอโพรเซส (iProcess) สร้างความสามารถในารวางแผนและบริหารจัดารระบวนารผลิตได้อย่างชาญฉลาดเพื่อศัยภาพารผลิตที่สมบูรณ์ สามารถลดต้นทุนในทุๆ ด้าน เช่น วัตถุดิบ

เวลา ทรัพยารและบุคคล รวมถึงารเลือใช้เครื่องจัรให้เิดประโยชน์สูงที่สุด 3. ไอเน็ตเวิร์ค (iNetwork) ฉลาดในารสร้างเครือข่ายธุริจ ด้วยารรวมลุ่มและสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายอุตสาหรรมเดียวัน 4. ไออองเทรอเพรอเนอส์ (iEntrepreneurs) เน้นารพัฒนาผู้ประอบาร ให้มีศัยภาพบริหารจัดาริจารได้ทุสถานารณ์ ทั้งผู้ประอบาร รายเดิมและรายใหม่ โดยดูแลตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในารประอบิจาร และารสนับสนุนให้สามารถจัดตั้งธุริจได้

สำหรับในปี 2559 สอ. ได้วางแผนารสร้างความพร้อมให้แ่ SMEs ตามสถานะของผู้ประอบารใน 5 ช่วงสถานะ โดยเริ่มตั้งแต่ารให้ความรู้พื้นฐานแ่ผู้ที่ำลังเตรียมความพร้อมเริ่มต้นธุริจ (Pre-Start-Up) ผ่านารฝึอบรมหรือารถ่ายทอดข้อมูล เพื่อสร้างแนวคิดและารศึษาความเป็นไปได้ของธุริจ ภายใต้โครงารต่างๆของ สอ. อาทิ โครงารเสริมสร้างผู้ประอบารใหม่ (NEC) โครงารสร้างธุริจใหม่ (New Business Creation: NBC) จนสามารถเริ่มต้นธุริจได้เป็นผู้ประอบารใหม่ (Start-Up) โดย สอ. จะส่งที่ปรึษาจาโครงารต่างๆ เข้าไปช่วยดูแลและสนับสนุนให้สามารถจัดตั้งธุริจและดำเนินารได้ และระยะต่อมาเป็นช่วงของารเติบโตของธุริจ (Growth) ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และารตลาดให้มาขึ้น ผ่านโครงารต่างๆ อาทิ โครงารพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องับความต้องารของตลาด ทั้งนี้ ็เพื่อ้าวสู่ารเป็นผู้ประอบารที่มีศัยภาพอย่างเต็มที่ (Maturity) และมีความพร้อมในารแข่งขัน   ผ่านโครงารพัฒนาอุตสาหรรมารผลิตเพื่อยระดับขีดความสามารถารแข่งขัน (MDICP) และโครงารอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประอบารมีความสามารถในารปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตรรมในธุริจได้ ตลอดจนยระดับอุตสาหรรมสู่งานวิจัยและนวัตรรมเพื่อรองรับความต้องารของผู้บริโภคได้ครอบคลุมทั่วอาเซียนและขยายสู่ทั่วโลในอนาคต (International) อย่างไร็ตามปี 2559 สอ. ได้ตั้งเป้าหมายในารพัฒนา SMEs 2,435 ิจาร วิสาหิจชุมชน 2,820 ราย ผู้ประอบารและบุคลารได้รับารพัฒนารวมจำนวน 14,845 คน โดย สอ. ได้รับารจัดสรรงบประมาณในปี 2559 ทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณของ สอ. และงบสนับสนุนต่าง ๆ ว่า 2,300 ล้านบาท

อย่างไร็ดีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายารผลัดันผู้ประอบารในสถานะที่มีความพร้อมออสู่ตลาดต่างประเทศ (International) สอ. จึงมีแนวคิด “Shining to the World” เพื่อช่วยให้ผู้ประอบารที่มีศัยภาพสามารถรองรับความต้องารของผู้บริโภคได้ทั่วโล โดยในปี 2559 ได้เน้นารส่งเสริม 4 อุตสาหรรมดาวเด่น ที่สอดรับับนโยบายคลัสเตอร์อุตสาหรรมของรัฐบาล ได้แ่ อุตสาหรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ผ่านารดำเนินโครงารต่าง ๆ อาทิ โครงารพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ (OEM/REM) โครงารพัฒนา Cluster อุตสาหรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อ้าวสู่ารเป็นศูนย์รวมอะไหล่ของโล อุตสาหรรมเครื่องมือและอุปรณ์ทางารแพทย์ อาทิ ลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ลุ่มไฟฟ้าและอิเล็ทรอนิส์ ลุ่มน้ำยาเคมีและชุดตรวจวินิจฉัย และลุ่มบริารและซอฟท์แวร์ทางารแพทย์ เป็นต้น อุตสาหรรมอาหารแปรรูป ที่จะเน้นารนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตรรมมาประยุต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบวนารผลิต ารสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนามาตรฐานในระดับสาล พร้อมดำเนินโครงารพัฒนาอุตสาหรรมอาหารแปรรูปโดยตั้งเป้าเป็นศูนย์ลางของเอเชียด้านนวัตรรมอาหาร และอุตสาหรรมแฟชั่น โดยมีแนวทางารพัฒนาอุตสาหรรมแฟชั่นไทยให้เข้มข้นมาขึ้นเพื่อยระดับทัษะองค์ความรู้ให้ับ SMEs ตลอดจนารส่งเสริมารจัดประวดหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ผลัดันแฟชั่นไทยสู่สาล ทั้งในเวทีระดับอาเซียนหรือระดับโลต่อไป สำหรับ 4 อุตสาหรรมดังล่าว มีมูลค่ารวมันประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่าารดำเนินารตามลยุทธ์ดังล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ว่าร้อยละ 5-7

นอจานี้ สอ. มีนโยบายในารสร้างศูนย์ออแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และบรรจุภัณฑ์ และศูนย์ออแบบวิศวรรม เพื่อให้บริารปรึษาแนะนำด้านารพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องับความต้องารของตลาด รวมถึงเป็นศูนย์ลางารวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เครื่องจัรและอุปรณ์ในภาคอุตสาหรรม เพื่อรองรับารเปิดประชาคมเศรษฐิจอาเซียนที่จะถึงนี้ด้วย ดร.สมชาย ล่าวทิ้งท้าย