ผวจ.ปัตตานี ลงมีดแรก เปิดฤดูกาลทุเรียนทรายขาว คาดรายได้สะพัดกว่า 200 ล้าน ผลผลิต 200 กว่าตัน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ สวนทุเรียน นางสาวฮารีช๊ะ สะมะแอ หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี “เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ทุเรียนทรายขาว” อำเภอโคกโพธิ์ มีเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกทุเรียน จำนวน 2,016 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียน จำนวน 2,058 ไร่ ซึ่งตำบลทรายขาวปลูกทุเรียนมากที่สุด เกษตรกร จำนวน 497 ราย พื้นที่ 836.50 ไร่ ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความสนใจ นิยมปลูกมากคือพันธุ์หมอนทอง สร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรตำบลทรายขาว จำนวนมากในปีที่ผ่านมา

เกิดจากเมื่อปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพ การส่งเสริมการจำหน่าย การประชาสัมพันธ์

ทุเรียนทรายขาวมีการคัดแยกเกรดทุเรียนตามคุณลักษณะ รูปทรง น้ำหนัก ความสุกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์(แก่จัด) จากคุณลักษณะดังกล่าว แยกเป็นเกรดพรีเมี่ยม เกรด A เกรด B เกรดตกไซต์ และกำหนดราคา โดยผ่านการประชุมสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ มีจุดรับซื้อและคัดแยกเกรด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนแปลงใหญ่
ตำบลทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว

สำหรับปีนี้ ทุเรียนทรายขาว จะให้ผลผลิตระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.- 31 ส.ค.66 ผลผลิตรวมทุกพันธุ์ประมาณ 20 ตันผ่านพ่อค้าคนกลางและผ่านกลุ่ม ซึ่งกลุ่มได้ประกาศราคารับซื้อหน้าสวนตามเกรดดังนี้

1) เกรดพรีเมี่ยม กิโลกรัมละ 150 บาท

2) เกรด A ราคา กิโลกรัมละ 120 บาท

3) เกรด B ราคา กิโลกรัมละ 100 บาท เกรดตกไซด์ กิโลกรัมละ 50 บาท

คาดว่าปีนี้ เกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายทุเรียนรายได้เพิ่มขึ้น 25,430 บาท

“ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1 -1.5 ตัน จำนวน 18-20 ต้น มีทั้งพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว ชะนี พวงมณี มูซังคิง โดยพันธุ์หมอนทองได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GI เป็นพันธุ์พรีเมี่ยมพันธุ์เดียว และได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 5 พันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดในไทย

ปริมาณผลผลิตไม่เคยพอกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งจากในพื้นที่ จากเพจทุเรียนทรายขาว และส่งออกจีน สิงคโปร์บ้างตามการประสานงานไว้ โดยในปีนี้มีการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกจำนวน 50 ไร่ เปลี่ยนจากสวนยาง สวนลองกอง นา มาเป็นสวนทุเรียน” เกษตรตำบลทรายขาวเพิ่มเติมข้อมูล

โดยก่อนที่จะมีการซื้อขายทุเรียน จะต้องมี “การตัดทุเรียนมีดแรก” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า “เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ทุเรียนทรายขาว” ซึ่งผวจ.ปัตตานีได้ทำการตัดทุเรียนมีดแรกและลูกแรกบนต้นทุเรียนหมอนทอง หนัก 4 กิโลกว่าในวันนี้