วว. ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านระบบราง

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวิภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhang Guangjun  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบราง วว. ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) โดยมี ดร.อาณัติ  หาทรัพย์ ผอ.ศทร. เป็นผู้แทน วว. นำการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพร้อมเสนอผลงานความร่วมมือของคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานไทยและจีน ได้แก่ ศทร.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงาน CRRC Corporation Limited, CRRC Qingdao Sifang สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือด้านการพัฒนางานด้านระบบราง อาทิ การจัดทำรายการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบและการวิจัยระบบราง (test and research infrastructures) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการจัดตั้ง Joint Laboratory ร่วมกันในระยะต่อไป

นอกจากนี้ วว. ยังได้นำเสนอผลงานด้านการเกษตร (สารชีวภัณฑ์) ภายใต้การดำเนินโครงกา 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร (BIG  ROCK) ต่อคณะเยี่ยมชมด้วย เพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินงานในอนาคตของ วว. ต่อไปในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ศทร. วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี