การเคหะแห่งชาติ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม โครงการฟื้นฟูเมือง “ชุมชนดินแดง”

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรและเยี่ยมชมโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติให้สื่อมวลชนได้สัมผัสและลงพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิด รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับสื่อมวลชนอีกด้วยซึ่งในปี 2566 นี้ การเคหะแห่งชาติได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ที่นับว่าเป็นมหากาพย์ของการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง โดยใช้ระยะเวลากว่า 16 ปี จึงจะประสบผลสำเร็จ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า การเคหะแห่งชาติรับโอน “แฟลตดินแดง” มาจากกรมประชาสงเคราะห์ในปี 2516 จนถึงปัจจุบันอาคารมีสภาพทรุดโทรมจากอายุการใช้งานกว่า 60 ปี การเคหะแห่งชาติจึงได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 จากนั้นจึงดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) จำนวน 334 หน่วย ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและบรรจุผู้อยู่อาศัยครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ทำให้การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงสำเร็จก็คือการขับเคลื่อนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การให้ผู้อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำ ก่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาครอบคลุมในทุกมิติ สิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรอาสาพอเพียง ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษอยู่บริเวณดาดฟ้าชั้นที่ 28 สำหรับบริโภคและนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นค่าแรงให้กับสมาชิกชมรมที่หมั่นดูแลแปลงผัก รวมถึงซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดโครงการ กลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดตั้งขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและสร้างวินัยในการออมให้กับสมาชิก ถือเป็นสวัสดิการชุมชนเพื่อนำเงินส่วนที่ได้จากการขายขยะมาช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดให้มี ศูนย์สุขภาพชุมชน ในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารแปลง G ได้รับบริการการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนอีกด้วย

นายวราพงษ์ ป่านแก้ว บรรณาธิการเว็บไซต์ thaipropertymentor.com กล่าวว่า ตนเป็นสื่อมวลชนที่ติดตามข่าวสารการเคหะแห่งชาติมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่รับรู้มานานหลายสิบปีแล้ว แต่เพราะในช่วงเริ่มต้นผู้อยู่อาศัยยังมองไม่ออกว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการฟื้นฟูฯ จนกระทั่งการเคหะแห่งชาติเริ่มนำกระบวนการการมีส่วนร่วมเข้ามาทำความเข้าใจกับคนในชุมชน จึงทำให้คนที่เคยต่อต้านก็เริ่มเห็นด้วยมากขึ้นจนอยู่ในระดับที่เห็นชอบให้เดินหน้าทำโครงการต่อได้

“ผมเคยอยู่ที่นี่มาก่อน รู้ปัญหาดีว่าชุมชนดินแดงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มีปัญหาทั้งเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย พอโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเกิดขึ้นก็ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และแม้ว่าทุกคนจะย้ายจากอาคาร 5 ชั้นมาอยู่อาคาร 28 ชั้น ก็มีการเรียนรู้และยอมรับในกฎระเบียบต่าง ๆ ทำให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีจิตอาสามีกิจกรรมให้ทำร่วมกันมากขึ้นทำให้ชุมชนดินแดงยุคใหม่ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

ผมอยากให้เร่งดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเสร็จสิ้นทั้ง 4 ระยะ อยากเห็นที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับชีวิตคนเมือง โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มากขึ้น ขอฝากกำลังใจให้การเคหะแห่งชาติเดินหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่ที่นี่มาแต่ดั้งเดิมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ”