ฮัจย์ไทยประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2559 แล้ว

2766

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2559 แล้ว เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้มีเวลาเตรียมตัวเดินทางล่วงหน้า 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปี 2558 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  แม้ว่าในปีดังกล่าว จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิม เช่น กรณีเกิดเครนล้มที่เมืองมักกะห์ กรณีผู้ประกอบพิธีฮัจย์เหยียบกันที่ทุ่งมีนา เป็นต้น  ซึ่งไม่ว่า เกิดเหตุการณ์ใดก็ตาม ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง “ในนามทีมไทยแลนด์” เพื่อหาทางคลี่คลายทุกสถานการณ์ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  พร้อมกับการดูแลและอำนวยความสะดวกพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกด้าน ด้วยใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน จนได้ไปประกอบพิธีฮัจย์สมดังเจตนารมณ์ และกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ตอบรับอย่างพึงพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีความเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2559 ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ คือ จำนวนและรายชื่อผู้ประกอบพิธีฮัจย์  การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์  การจัดที่พักสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ การยื่นขอลงตรวจลงตรา(วีซ่า)สำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ และการประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์ โดยในปีนี้ จะเน้นดำเนินการในเชิงรุก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบพิธีฮัจย์  ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างรอคอยที่จะทราบด้วยใจจดจ่อ ดังนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและจัดสรรจำนวนและรายชื่อ โดยมีมติเห็นชอบประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2559 ตามลำดับการลงทะเบียน จำนวน 8,320 คน โดยใช้จำนวนโควตาที่ได้รับการจัดสรรจากประเทศซาอุดีอาระเบียในปีที่ผ่านมา เป็นฐานสำหรับการจัดสรรจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2559 ซึ่งหากผลการเจรจาเตรียมการฮัจย์ในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้      ประเทศไทยได้รับการจัดสรรโควตาเพิ่ม สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยก็จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป