คณะสงฆ์เชียงใหม่หนุนกำนัน ผญบ. อปท. 25 อำเภอ “ค้าน” ตั้งนิคมฯ ฮาลาล

596

คณะสงฆ์เชียงใหม่สนับสนุนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่อย่างเด็ดขาด หวั่นสร้างผลกระทบหลายด้าน และเสี่ยงเกิดความขัดแย้งแตกแยก เตรียมยื่นหนังสือร้องผู้ว่าฯ ย้ำหากยังพบมีความพยายามผลักดันโครงการจะผนึกกำลังชาวเชียงใหม่เดินหน้าต้าน ให้ถึงที่สุด

ผู้จัดการออนไลน์รายงานวานนี้ (26 ม.ค. 59) ว่า ที่วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการหารือเกี่ยวกับประเด็นการคัดค้านความพยายามจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำโดยนายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนภิวัช สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ร่วมกับตัวแทนอีกหลายองค์กร เช่น ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่, พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้เบื้องต้นมีการกำหนดที่จะทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่รวม 12 องค์กร เพื่อจัดทำหนังสือแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ร่วมกันในนามของชาวเชียงใหม่ คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ด ขาดไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆ ก็ตาม

หลังจากที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความพยายามเคลื่อนไหวผลัก ดันโครงการดังกล่าวร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ และหลายหน่วยงาน ซึ่งก่อนหน้านี้มีโครงการที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ถูกคัดค้านจนมีการยุติโครงการไป อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีความพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ในพื้นที่อื่นของจังหวัด เชียงใหม่แทน

ร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาเบื้องต้นระบุว่า ไม่ยอมให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากยังคงมีความพยายามที่จะผลักดันขับเคลื่อนโครงการต่อไป ทางองค์กรและทุกภาคส่วนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้จะจัดทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด จะเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุด เนื่องจากหวั่นเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบหลายด้านตามมาในพื้นที่ ทั้งปัญหามลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความแตกต่างทางวิถีชีวิตระหว่างชาว พุทธในจังหวัดเชียงใหม่ กับชาวมุสลิมที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ

นอกจากนี้ไม่เชื่อด้วยว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนท้องถิ่น เพราะตามหลักศาสนาอิสลามห้ามคนนับถือศาสนาอื่นทำงานฮาลาลอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ ผลการประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายให้ความเห็นชอบสนับสนุนการเคลื่อนไหวคัดค้านใน เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้การสนับสนุนโดยไม่ร่วมลงชื่อในบันทึกข้อตกลง โดยให้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรหลักในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะมีการจัดประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งในเร็วๆ นี้ ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปรายละเอียดและแนวทางการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอีกครั้ง

นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนภิวัช สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นทุกภาคส่วนได้มีความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะเคลื่อนไหวคัดค้านการจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นในจุดใดๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ตาม โดยที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากมองไม่เห็นผลดีจากโครงการนี้ตามที่มีการกล่าวอ้างว่าจะทำให้เกิด การจ้างงานคนในพื้นที่ เพราะความเป็นจริงแล้วการทำฮาลาลห้ามคนศาสนาอื่นทำอย่างเด็ดขาด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับคนในพื้นที่ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าทำงาน นอกจากนี้ยังหวั่นเกรงว่าจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งปัญหามลพิษของเสียจากกระบวนการผลิต และปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความเชื่อที่แตกต่างกัน

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ย้ำว่า การเคลื่อนไหวคัดค้านในเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะจุดประเด็นสร้างความขัด แย้งทางศาสนา โดยยืนยันและเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันหมด เพียงแต่ต้องการที่จะรักษาความสงบสุข วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามแบบล้านนาที่สืบทอดยาวนานมา 720 ปีให้คงอยู่ต่อไป เพราะไม่มีหลักประกันใดๆ ที่มายืนยันได้ว่าหากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลขึ้นในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่แล้วจะไม่มีปัญหาใดๆ อย่างที่เป็นห่วงกังวลกันเกิดขึ้นตามมา ผู้จัดการออนไลน์รายงาน

559000000951202 559000000951203 559000000951204 559000000951205