พช. จัดใหญ่ มหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

กรมการพัฒนาชุมชนจัดใหญ่ มหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอาชีพ สร้างภูมิคุมกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) กรุงเทพมหานคร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายชยชัย แสงอินทร์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษบกิจฐานราก โดยมี นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในงานมี ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 8 ให้เกียรติเป็นแขกผู้มีเกียรติในงาน ตลอดจน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง ผู้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนภูมิภาค คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หน่วยงานภาคีจากสถาบันทางการเงิน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มาตั้งแต่ปี 2517 ริเริ่มโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 8 โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกจำนวน 2 แห่ง คือ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 ต่อมาได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6 – 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกองทุนชุมชนที่สำคัญ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก เพื่อนำผลกำไรไปพัฒนาและจัดสวัสดิการให้ชุมชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ เรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” ใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิก รวมทั้งการสร้างอาชีพให้ครัวเรือนอย่างได้ผลดี ก่อให้เกิด “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลคุณภาพชีวิต และมีเงินทุนต่อยอดธุรกิจชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ปั๊มน้ำมันชุมชน โรงสีชุมชน โรงน้ำดื่มชุมชน เป็นต้น รวมถึงการนำผลกำไรไปพัฒนาและจัดสวัสดิการชุมชน หนุนเสริมเศรฐกิจฐานราก ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 31,715 กลุ่ม สมาชิกกว่า 3 ล้านคน เงินสัจจะสะสมมากกว่า 31,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง คณะกรรมการมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอื่น ๆ ที่ยังไม่เข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็น “โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” 8 แห่ง และปี 2566 จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” 4 ศูนย์ ทั่วทุกภาค รวมถึงเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อน “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” (ศจก.) จำนวน 1,645 แห่ง เพื่อบูรณาการกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน แก้ไขปัญหาหนี้สิน ของครัวเรือน นำไปสู่การลดหนี้ ปลดหนี้ แก้ปัญหาทางการเงินของครัวเรือนอย่างได้ผลดี

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รณรงค์ให้ประชาชนคนไทย ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน เพิ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 คน เพื่อให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับบริการการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นและอย่างทั่วถึง “แบบไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน และนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคนให้มีคุณธรรม ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนให้กับบุคคลในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดและแก้ไขปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือน ชุมชนพึ่งตนเองแก้ไขปัญหาความยากจน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิไทยเครดิต และมีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “กองทุนชุมขน หนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง ผู้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนภูมิภาค , “ความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดย คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรม “ความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge)” โดย หน่วยงานภาคีจากสถาบันทางการเงิน