อธิบดี พช. ร่วมการประชุม The High-Level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024)

อธิบดี พช. ร่วมการประชุม The High-Level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024) สานพลังผลักดันประเทศไทยให้ตอบโจทย์ SDG

วันนี้ (8 ก.ค. 67 ; ตามเขตเวลาสหรัฐอเมริกา) นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุม The High-Level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024) ณ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประชุม The High-level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลและทบทวนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักว่าด้วยการเสริมแรงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และขจัดความยากจนในห้วงเวลาวิกฤตซ้ำซ้อน: การส่งมอบแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ยืดหยุ่นฟื้นคืน และสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ (Reinforcing the 2030 Agenda and eradicating poverty in times of multiple crises: the effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions)

สำหรับท่านใดที่สนใจรับฟังการประชุม สามารถติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ https://webtv.un.org/en/asset/k1t/k1tw0dwsjs

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood

Director-General of Community Development Attends HLPF 2024 to Advance Thailand’s SDG Efforts

Today (July 8, 2024; US time), Mr. Sayam Sirimongkol, Director-General of the Community Development Department, was a representative of Ministry of Interior at the High-Level Political Forum on Sustainable Development 2024 (HLPF 2024). He participated alongside representatives from the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Agriculture and Cooperatives, and the Ministry of Social Development and Human Security. The event was held at the United Nations Headquarters in New York, USA.

The HLPF 2024 is taking place from July 8-12, 2024, with the purpose of reviewing progress and discussing the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals (SDGs). This year’s forum focuses on “Reinforcing the 2030 Agenda and eradicating poverty in times of multiple crises: the effective delivery of sustainable, resilient, and innovative solutions.”

Those interested can watch the forum’s sessions at [UN Web TV](https://webtv.un.org/en/asset/k1t/k1tw0dwsjs).

#WorldSoilDay #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #MinistryofInterior #CommunityDevelopment #SustainableDevelopment #SDGsforAll #ChangeforGood