ตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บเบื้องต้น เหตุเรือโดยสารคลองแสนแสบ “ระเบิด”

97

เมื่อเวลา 09.50 น. ศูนย์เอราวัณรายงานเพิ่มเติมข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเรือโดยสารระเบิด มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน จำนวน 58 ราย  ในรพ. 5 แห่งรายละเอียดดังนี้ 1. รพ.กรุงเทพ 8 ราย  2. รพ.เพชรเวช 20 ราย(เพิ่มจากเดิม15)  3. รพ.แพทย์ปัญญา 16 ราย(เพิ่มจากเดิม15ราย)  4. รพ.พระมงกุฎ 7 ราย 5.รพ.เปาโล  โชคชัย 4 จำนวน 7 ราย

เบื้องต้นแพทย์รับไว้รักษาในรพ.จำนวน 13 ราย ดังนี้ 1.รพ.กรุงเทพ 6 ราย 2.รพ.เพชรเวช 4 ราย 3.รพ.เปาโลโชคชัย 4 จำนวน 3 ราย

รายชื่อ ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น

ร.พ.พระมงกุฎ
1.นางสาวอานีลา  เจ๊ะแห
2.นางสุวรรณี  มามะ
3.นางวรมนรัตน์  ธนโชติภักหดิพ
4.นางบุญยิ่ง  เครือเสนา
5.นายกษิดิศ  ดงตาล
6.นายพรุจเชียงตระกูล
7.นางเกศรินทร์  บรรจง

รพ.เพรชเวช
1.นายกามารูซามัน  โมง
2.นายอำนาจ  ผ่องพูน
3.นายฮำหมัด  หะยีสะมะอุง
4.นายกฤษดา  นาคพันธุ์
5.นายสุริยา  ตะโละ
6.นางสาววาสนา  ทรงพุฒิ
7.นางสาววาสนา  ภิลาคุณ
8.นายสุธิพงษ์  คงมี
9.นายชาตรี  เกื้อเพชร
10.นางสาวพรทิพย์  กรีกรน
11.นางสาว พรกรัณย์  พึ่งรอด
12.นายอัสฮา  ดามูหิ
13. นายกมารูดิง  หะมะ
14. Khon Maung Htay  พม่า   TJ015706
15.Nang  Mu    พม่า  TF079607
16.Maung Nein  พม่า  TF079462
17.สุธิพงษ์  คงมี
18.นางสาว นัสรีน  อูมา
19.นายขวัญชัย  พันโท

รพ.เปาโลโชคชัย
1.นางสาววิจิตรา แก้วเกตุ
2.นางสาวพัชรินทร์ สมน้อย
3.นายมัซดีฆ์ ปานัน
4.นายวีระพงศ์ ชัยธีระยานนท์
5.นางสาวมุกกา ชาคำ
6.Miss Chanthone Xaypanya
7.นายอิโอรุ ญี่ปุ่น

รพ.แพทย์ปัญญา
1.นายอายุ ดอเลาะ
2.นายวิษณุ บรุณพันธ์
3.นางสาวกลือซง บือแน
4.นางสาวนูฮายาตี แสมา
5.นายฮับดุลเลาะ มูน๊ะ
6.นางสาวอาภัสรา ชันรัฐบาล
7.นายฬครุดิน ชีบะ
8.นายผารี สะตะโหนด
9.นางสาวจันทร์จิรา  กองโล่
10.นายอนนต์ เนียมเตียง
11.นางอัญชลี ทำศีล
12.นายธนเฏฐ์ ภู่สะอาด
13.นายเฟียว ลาทุน
14.ซานุพล อ่อนพุ่ม
15.นายรุสลัน อาแวกือจิ
16.นายนาคิน ประนัติโส

 

ขอบคุณภาพ หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง
ขอบคุณข่าว ข่าวสด