กรมการศาสนาแนะผู้แสวงบุญเร่งตรวจสอบสิทธิ์ไปพิธีฮัจย์ปี 59

136

กรมการศาสนาแนะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ขอให้เร่งตรวจสอบสิทธิ์การเดินทางของตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ทางเวบไซต์ www.hajthailand.net รวมทั้งผู้ได้สิทธิ์เดินทาง ขอให้สอบถามผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่สังกัดว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด มีข้อขัดข้องใดหรือไม่

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดให้การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ผ่านทางเวบไซต์ www.hajthailand.net และกำหนดแผนการจัดสรรจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2559 จำนวน 10,400 คน ประกอบด้วย ผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ จำนวน 8,320 คน ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 1,880 คน และผู้ประกอบพิธีฮัจย์ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 200 คนนั้น

ขณะนี้ได้รับรายงานว่าผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ 8,320 คน มีผู้ลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 แล้วจำนวน 8,030 คน คงเหลือที่ว่างอีกเพียง 290 คนเท่านั้น

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองผู้มีความพร้อมเดินทาง (บัญชีสำรองที่ 4) จำนวน 319 คน และให้นำรายชื่อจากบัญชีสำรองดังกล่าว ไปทดแทนที่ว่างตามโควตา 290 คน ดังนั้น คงเหลือผู้อยู่ในบัญชีสำรองที่ 4 จำนวน 29 คน โดยให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ดำเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 ให้กับผู้ประกอบ พิธีฮัจย์ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559 นี้

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในส่วนผู้ให้บริการผู้ประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 1,880 คน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯได้มติจัดสรรจำนวนผู้ให้บริการ ให้กับผู้ประกอบกิจการฮัจย์แต่ละรายตามสัดส่วนผู้ได้สิทธิในสังกัด โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนให้กับผู้ให้บริการ ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 1,880 คน และผู้ประกอบ พิธีฮัจย์ตามโครงการ ศอ.บต. จำนวน 200 คน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ขอให้เร่งตรวจสอบสิทธิ์การเดินทางของตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ทางเวบไซต์ www.hajthailand.net รวมทั้งผู้ได้สิทธิ์เดินทาง ขอให้สอบถามผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่สังกัดว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด มีข้อขัดข้องใดหรือไม่ เพื่อเป็นการสำรวจและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2422 8795-6 โทรสาร 0 2422 8797 เวบไซต์ www.hajthailand.net อีเมล์ : islam49@hotmail.com