รองอธิบดีฯ พช. ลงพื้นที่เขตตรวจ 17,18 ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด เน้นขับเคลื่อนนโยบายประสานพลังประชารัฐ

51

วันนี้ 25 มี.ค. 59 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติวเข้มจังหวัดในเขตตรวจราชการ ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด

ในโอกาสมามอบแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานในเขตตรวจราชการ 17,18 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร) ย้ำชัดการทำงานเพื่อให้ เกิดผล และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ต้องทำงานประสานพลังประชารัฐอย่างเข้มข้น

ในโอกาสนี้ นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจ 17,18 ได้นำทีมพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กว่า 200 คน นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของแต่ละจังหวัดในเขตตรวจครั้งนี้

โดยมีผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจเขต ข้างเคียง และ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผู้แทน กอง ปชส. ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมโรงแรมทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

1458893154713

1458893173763

1458893165137

1458893148038