ป.ป.ส. รุกยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย ภายใต้ “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”

118

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล แต่ยังต้องการให้เร่งลดความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้น พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการทำงานเชิงรุก ใช้กลไกความร่วมมือของ “ประชารัฐ” สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการการทำงานของภาครัฐทั้งจากส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองด้วย

นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ตำรวจ ทหาร และ ฝ่ายปกครองกว่า 500 นาย สนธิกำลังปฏิบัติการเชิงรุก “ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย” ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยในห้วงระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด 118 ชุมชน จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 69 ราย ของกลางยาเสพติดที่ได้ ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา เฮโรอีน คีตามีน น้ำกระท่อม ยาแก้ไอ และอาวุธปืน ทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท”

นายณรงค์ฯ ย้ำว่า ทั้งนี้ ป.ป.ส. จะเดินหน้าดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ  ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากยาเสพติดในชุมชนลดลง ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมในการป้องกันดูแลปัญหาในชุมชน ทั้งการแจ้งข่าวสารและการดำเนินงานทุกด้าน เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีมาตรการ ทั้งปราบปราม ป้องกัน และบำบัด ในห้วง 3 เดือนแรกใช้มาตรการปราบปรามนำ เพื่อลดอิทธิพลและกดดันนักค้าในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และจับกุม ยึดทรัพย์ เครือข่ายรายสำคัญ ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่เข้าไปมีส่วนกับยาเสพติด