วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2021

อาทิตย์ ทองอินทร์

25 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ศึกษาการก่อการร้ายและการเมืองในตะวันออกกลาง อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ