พม. เปิดตัวการ์ตูนชุด“รักนะ…ตัวเอง” รณรงค์เรื่องเพศศึกษาวัยรุ่น

นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้กล่าวถึง  “โครงการสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้และค่านิยมเพื่อป้องกันตั้ง ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ว่า หน่วยงานของเราได้สร้างสรรค์ในรูปแบบผลิตสื่อหนังสือการ์ตูน ชุด “รักนะ…ตัวเอง” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศศึกษาในวัยรุ่นที่ให้สาระความรู้ สอดแทรกมุกขำขันพร้อมเทคนิคการเชื่อมต่อกับคลิปแอนนิเมชั่นผ่านแอพพลิเคชั่น AR(Layar)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เล็งเห็น สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีการ เจริญเติบโตเร็วในสังคมยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศ เด็กจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ไม่เหมาะสม และประสบปัญหาต่างๆในชีวิตได้ง่าย หากขาดหลักคิดที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิต และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดสถานการณ์ภาวะเสี่ยงหลายรูป แบบตามมา เกิดปัญหาหลักๆจากภัย 3 เสพ คือ เสพติดยา เสพติดความรุนแรง และเสพติดเซ็กซ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  นำไปสู่สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ใน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(ปี  2550–2555)สถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    โดยเฉพาะกลุ่มแม่ที่มีอายุตํ่ากว่า15 ปี  ซึ่งในจำนวนนี้มีแม่วัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 8 ปี อัตรา การคลอดบุตรของวัยรุ่น อยู่ที่ ร้อยละ46.92 (อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2555, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

หนังสือ การ์ตูน  ชุด “รักนะ ตัวเอง” เป็นสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในรูปแบบการ์ตูนเพศศึกษา   โดยเนื้อหาในเล่ม จะสอดแทรกความรู้  ความห่วงใย ใส่ใจ และมุกขำขัน อ่านแล้วได้สาระพร้อมรอยยิ้ม สร้างการจดจำ กระตุ้นต่อมความคิด เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันดูแลตนเอง  ไม่ให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  มีทั้งหมด 3 เล่ม โดยจัดแบ่งเนื้อหาตามความเหมาะสมของช่วงวัย   เล่มแรก “ฉันเรียนรู้” เหมาะกับวัยประถมปลาย เริ่มโตเป็นหนุ่ม เป็นสาว ,เล่มสอง “ฉันป้องกัน” เหมาะกับวัยรุ่นม.ต้น  แนะวิธีป้องกันดูแลตัวเองในเรื่องเพศ  , เล่มสาม “ฉันเข้าใจ”  เหมาะกับวัยรุ่นม.ปลาย ที่โตเป็นหนุ่มสาวเต็มตัว

นอกจาก นี้แล้ว หนังสือการ์ตูนชุดนี้ ยังได้ใช้เทคนิคพิเศษเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน  วัยรุ่นสามารถเปิดดูคลิปแอนิเมชั่นสั้นๆ ได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือดูคลิปผ่านเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คwww.facebook/savetheteen

สำหรับ สถานศึกษาที่สนใจและต้องการหนังสือการ์ตูน ชุด“รักนะ ตัวเอง” ไว้ในห้องสมุดโรงเรียน สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทรศัพท์ 02 306 8935