About Us

สำนักข่าว “เดอะพับลิก” และ นสพ. “เดอะพับลิกโพสต์” ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 โดยการรวมกลุ่มของสื่อมวลชนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนาน

เราเป็นสื่อมวลชนอิสระและสื่อทางเลือก มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารในแวดวงมุสลิมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งรายงานในเชิงลึกและบทวิเคราะห์ที่ถูกกลั่นกรองโดยปราศจากอคติ เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรง

นอกจากนั้นเรายังนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสะท้อนมุมมองทางสังคมไทย รวมทั้งข่าวสารทั่วไปอย่างสร้างสรรค์

เราเป็นองค์กรแสวงหาผลกำไร โดยรับการสนับสนุนผ่านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นและเสรีภาพของกองบรรณาธิการ

 

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประภัทร กุลหาบ

ประธานที่ปรึกษา
อภิวัติ โพธิสิทธิ์

บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
อภิรดี จูฑะศร

กรรมการผู้จัดการ/บรรณาธิการบริหาร
เอกวัฒน์ ปะดุกา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อนุพล แซ่ฉั่ว

กองบรรณาธิการ
สมศรี ลอยมา
เลขา เกลี้ยงเกลา
เญาฮาเราะห์ ยอมใหญ่

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
อภินันท์ กะเดช

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
หรรษา เรือนคำ
สายตรงโฆษณา : 08-6330-0659

การเงิน
เบญจพร ครุธเนตร

…………

บริษัท บลู ฮอไรซั่น มีเดีย จำกัด, สำนักข่าวเดอะพับลิก

92/768 ม.นาริสา ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร.08-6330-0659

อีเมล publicthai@yahoo.com