หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไทย

เปิดตัวแบบเรียนบูรณาการอิสลาม ป. 1 – ม. 6

79

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เปิดตัวแบบเรียนบูรณาการอิสลาม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมีนายอารีย์ ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 110 คน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการศึกษา ตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง กว่า 50 โรงเรียน และประชาชนทั่วไป โอกาสนี้ได้เปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อให้แบบเรียนมีเนื้อหาครบถ้วนตามความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ได้จัดทำแบบเรียนดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เยาวชนมุสลิมมีแบบเรียนที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและวัฒนธรรม ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 เล่ม และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 เล่ม ซึ่งยกร่างโดย รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และคณะฯ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการอิสลามฯ สู่สาธารณะ โดยเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนของตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนรัฐบาลที่มีกลุ่มประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียง

ศ.ดร.อิศรา ยังกล่าวอีกว่า โครงการผลิตแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการวิถีอิสลามฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ สสม. ยังมีเป้าหมายที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือแบบเรียนชุดนี้แก่โรงเรียนที่มีความต้องการใช้เป็นตำรายืมเรียน และคาดว่า ในอนาคตข้างหน้า จะได้มีการขยายผลสู่การบูรณาการอิสลามในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป