สถาบันอาหาร หนุน SMEs ออกบูธในงาน Myanmar International Franchise & SME Expo 2015

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทที่สนใจเข้าร่วมออกบูธในงาน  Myanmar International Franchise & SME Expo 2015 ระหว่าง  วันที่ 13-15 มีนาคม 2558  Tatmadaw Hall,  Yangon Myanmar   ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเมียนมาร์กับการจัดแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ งานแสดงสินคา และบริการจาก SME ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนงานสัมมนาโอกาสทางธุรกิจจากผูเชี่ยวชาญในธุรกิจแฟรนไชส์ และกิจกรรม Workshop างๆ ในการสรางอาชีพ และรายได้ใหกับผู้สนใจ  นับเป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจในเมียนมาร์

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสียค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 30,000 บาท ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World)  สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โดยแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกมลรัตน์ โทร. 02 886 8088 ต่อ 9205 มือถือ 089 145 7090 อีเมล์ kamolrat@nfi.or.th   หรือ website: www.nfi.or.th