หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ขยายเวลารับสมัคร SME หนุนเครือข่ายอุตสาหกรรมมะพร้าว ไทย จนถึง 30 มิ.ย. 60

12

สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนา ดย่อม(สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรผู้ปลูก มะพร้าว  ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง ในอุตสาหกรรมมะพร้าว ทั้งในภาคการผลิต การบริการ การค้าส่ง และค้าปลีก ทั่วประเทศ เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว”  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลา ดของมะพร้าวไทยด้วยการสร้างแบรน ด์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริ โภคทั้งในประต่างประเทศ  ผู้ประกอบการเกิดการเชื่อมโยง และเกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิ จ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว ไทยต่อไป  

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพั นธ์   โทร. 0 2886 8088 ต่อ 9201, 9204, 9205, 9206, 9207 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.nfi.or.th