กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิทำฮัจย์ปี 58 ในบัญชีสำรองเพิ่ม 3,715 คน

กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2558 ในบัญชีสำรองเพิ่ม 3,715 คน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 – นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่1/58 วันที่ 28 มกราคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้กรมการศาสนาประกาศรายชื่อ ผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจาปี 2558 ตั้งแต่รหัส 10073422 ถึง 10140922 จำนวน 8,320 คน โดยให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สำรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในสังกัดที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจาปี 2558 โดยในกรณีที่ไม่พร้อมเดินทางให้ดำเนินการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง กรณีพร้อมเดินทางให้ลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 พร้อมชำระประกันการเดินทาง คนละ 37,000 บาท รวมทั้งให้สำรวจผู้ลงทะเบียนในบัญชีสำรอง ที่มีความพร้อมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจาปี 2558 เพื่อจะได้ใช้สิทธิกรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ซึ่งเดิมต้องดำเนินการภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 1/58 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการดาเนินงานดังกล่าวจากเดิมภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับกรอบระยะเวลาอื่นๆ ยังเป็นไปตามกาหนดการเดิมนั้น

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่า หลังจากหมดเวลาในการดำเนินการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น ปรากฏว่า มีการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 และชำระเงินประกันการเดินทาง จำนวน 4,605 คน จากจำนวน 8,320 คน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้ยืนยันรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในบัญชีสำรอง ที่มีความพร้อมเดินทางในปี 2558 รวมทั้งสิ้น จานวน 6,622 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 2/58 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ในบัญชีสำรองจำนวน 3,715 คน จากจำนวนบัญชีสำรองที่มีความพร้อมเดินทาง จำนวน 6,622 คน โดยผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เพิ่มจานวน 3,715 คน ดังกล่าว ที่ประชุมฯ ได้มติเห็นชอบให้ขยายเวลาการชำระเงินประกันการเดินทาง 37,000 บาท ในการลงทะเบียนขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง เพื่อให้มีเวลาดำเนินการจากเดิม 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ดังนั้น พี่น้องมุสลิมที่ได้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ไว้แล้ว ขอให้รีบแจ้งยืนยันสิทธิการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจาปี 2558 กับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านสังกัด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง www.hajthailand.net หรือสอบถามผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่สังกัด หรือ กรมการศาสนา โทร 0 2422 8795