พช.จัดใหญ่งาน OTOP GENERATION NEXT “คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป” เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพ

35

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยจัดงาน OTOP GENERATION NEXT “คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป” เปิดโอกาสเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ไปเป็นประธาน เปิดงาน OTOP GENERATION NEXT “คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวัน 4 ก.ย.ถึง 8 ก.ย. 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

เป้าหมายหลักในการจัดงาน “คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป” ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสและประสบการณ์ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยการเรียนรู้การจัดจำหน่ายสินค้าในสถานการณ์จริง และศึกษาความต้องการของตลาด ซึ่งสามารถนำกลับไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ยกระดับโอทอปไทย ใจกลางเมือง”

ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน และเกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชน จึงสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนในชุมชนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชน/คนรุ่นใหม่ที่สนใจและนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเป็นทุนสำคัญในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดเป็นอาชีพมีรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภายในงานครั้งนี้ได้คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากเยาวชนโอทอป จากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ร่วม 300 ร้านค้า มาจัดแสดง อวดโฉม และจัดจาหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค