ขับรถในมาเลเซีย ใช้ใบขับขี่ไทยแบบเก่า “ไม่ได้” ต้องสอบใบขับขี่มาเลเซีย หรือใช้ “ใบขับขี่สากล” 

831

กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ แจ้งมาเลเซียไม่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ไทยในการขับรถในมาเลเซีย ต้องใช้ใบขับขี่สากล

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61 เพจ กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ แจ้งว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกมาเลเซีย (JPJ) ไม่อนุญาตให้มีการนำใบขับขี่จากต่างประเทศ รวมทั้งใบขับขี่ไทย ไปเทียบเพื่อขอทำใบขับขี่มาเลเซียได้อีกแล้ว โดยจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเท่านั้น

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย และจำเป็นต้องขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ แต่ยังไม่มีใบขับขี่มาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ใช้ใบขับขี่ไทยร่วมกับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ทำที่กรมการขนส่งทางบกไทย มีอายุการใช้งาน 1 ปี) เพื่อให้ขับขี่ในมาเลเซียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพจกงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ระบุ

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกมาเลเซีย (JPJ) ไม่อนุญาตให้มีการนำใบขับขี่จากต่างประเทศ รวมทั้งใบขับขี่ไทย…

โพสต์โดย กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ เมื่อ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018

 

อย่างไรก็ตาม  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการสอบถามไปทางขนส่งมาเลเซียล่าสุด กรณีดังกล่าวใช้เฉพาะกับผู้ใช้ใบขับขี่แบบเก่าที่ยังมีเฉพาะภาษาไทย ส่วนผู้ที่มีใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในใบขับขี่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นสามารถใช้ขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในมาเลเซียได้

#ผู้จะขับขี่รถไทยเข้าไปมาเลเซียโปรดฟังทางนี้หากจำเป็นต้องขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในมาเลเซีย…

โพสต์โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เมื่อ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018

สำหรับการขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก ได้ทุกจังหวัด

โดยมีหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้ …

1.สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

3.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(พร้อมฉบับจริง)***แล้วแต่กรณี

4.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

5.สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

1 ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2 ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1 ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ( พร้อมฉบับจริง )  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

3 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

สถานที่ติดต่อ

1 ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

2 ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

3 ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584