มอบรางวัลเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ชนะการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย  ACID2018 THAILAND EXCELLENT COFFEE ถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

16
นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะอำนวยการจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference : (ACID 2018)) มอบรางวัลแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ชนะการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ACID 2018 (ACID 2018 THAILAND EXCELLENT COFFEE) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวบงกชษศฎา ไชยพรหม ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คะแนนการประเมินรสชาติ 85.25 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย คะแนนการประเมินรสชาติ 84.88 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายบัญชา ยั่งยืนกุล บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ คะแนนการประเมินรสชาติ 84.63 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรจากโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา คะแนนการประเมินรสชาติ 84.25 ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นในงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้