พช. จัด ประกวด อาหารถิ่นรสไทยแท้ OTOP Authentic Thai Taste

9
      8 ธ.ค. 61 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน​เปิดงานกิจกรรมอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่านครศรีธรรมราช. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
     กรมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อมุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล จึงจำเป็นต้องมี การผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน โดยการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ โดยชุมชนต้องช่วยกันคิดผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
    ​กรมการพัฒนาชุมชน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ อาหาร OTOP ให้มีศักยภาพ มีมาตรฐานคงเอกลักษณ์ความเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้ อันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดขายที่จะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ของรายได้ ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) และกิจกรรมการแข่งขันประกวดเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ ทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทน ภูมิภาคเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้อัตลักษณ์เสน่ห์ของอาหารไทย วัตถุดิบท้องถิ่น รวมถึงเทคนิคการปรุงที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจากคนในชุมชน ออกสู่สายตานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางสื่อต่างๆ โดยจุดแรก ได้ดำเนินการมี่ภาคใต้ ..
ณ ศูนย์ OTOP นครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช