พช.สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับประชาชนและราชการ

5
      12 ธ.ค.61 โชคชัย แก้วป่อง รองอธิบนายดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการกระทำผิดหรือสร้างความเสียหายแก่ทางราชการขึ้นได้และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564”
       สำหรับการอบรมตามโครงการนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมได้แก่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดส่วนภูมิภาค รุ่นละ 170 คน และเจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 10 คน โดยในรุ่นที่ 1 กำหนดระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่12-14 ธันวาคม 2561 รวม 3 วัน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร