ไอแบงก์ จัดกิจกรรม “CG& CSR Day : ibank ธนาคารคุณธรรม”

7

    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “CG&CSR Day : ibank ธนาคารคุณธรรม” โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ต่อจากนั้น นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ibank  ธนาคารคุณธรรม” โดยตอกย้ำผู้บริหารและพนักงาน  การทำงานด้วยความ 3 เต็ม เต็มใจ เต็มความสามารถ เต็มเวลา ซึ่งการไม่ใช้โซเชียล สื่อออนไลน์ ในเวลางานนั้น ถ้าคิดถึงต้นทุนการทำงานเฉลี่ยต่อนาทีของทุกคนในองค์กรที่หากมีการใช้เวลางานดูโซเซียลใน 1 ปีแล้ว จะทำให้ธนาคารสูญเสียต้นทุนจำนวนมากจากเวลาที่เสียไป ดังนั้นด้วยความร่วมมือของพวกเราชาวไอแบงก์ในการลดต้นทุนในเวลาที่เราเสียไปเสมือนเรามีกำไรเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มการทำงานกัน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ 24 ฝ่ายงานของไอแบงก์ที่บูรณาการการให้ความร่วมมือตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จนเป็นผลให้ไอแบงก์ติดท็อป 5 ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง