หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศอ.บต. ประจำปี 2562

10

   ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงตัวชี้วัดภาพรวมประจำปี 2562 และการชี้แจงตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ประจำปี 2562ของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของศอ.บต. ประจำปี 2562 ใน 6 ด้านที่สำคัญ อาทิ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  2. ด้านการพัฒนาสังคม  ๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  ๕. ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และ ๖. ด้านการสร้างความเข้าใจ

   สำหรับตัวชี้วัดโครงการสำคัญที่ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพภายใต้แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีโครงการที่สำคัญได้แก่ 1. โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งทางกาย จิตใจ ตามหลักศาสนา 2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.โครงการตำบลมั่นคง   มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ จชต. ซึ่งในที่ประชุมได้มีการวางกรอบใหญ่ ที่เป็นประเด็นสำคัญเพื่อการสรรหาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกรอบประเด็นดังกล่าว

   อย่างไรก็ตามการประชุมกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศอ.บต. ประจำปี 2562 จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ได้วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นการหนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป