คณะทำงานจาก สมช. เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต.

ในการนี้ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ได้กล่าวถึงการบริหารงานของ ศอ.บต. ว่า ขณะนี้ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ ทำให้ทิศทางการทำงานชัดเจนขึ้น โดยงานหลักเป็นการดูแลการทำงานในภาพรวม ซึ่งมีการ บูรณาการประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนให้มาพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและลดปัญหาการทำงานที่ทับซ้อน 2.การทำงานต้องมีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างกัน และ 3. ประสานเร่งรัดผลักดัน โดย ศอ.บต. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่มาอยู่ในพื้นที่คอยกำกับติดตามมิติการทำงานด้านพัฒนา

ทั้งนี้ นายปรีชา ชนะกิจกำจรกล่าวเสริมว่า สำหรับมิติด้านความมั่นคงทาง กอ.รมน. จะรับผิดชอบและมีการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งสำหรับงานด้านการพัฒนา ศอ.บต. จะมีหน้าที่ในการอุดช่องว่างและเติมเต็ม เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนาสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ

อย่างไรก็ตามทางคณะวิจัยฯของ สมช. ได้มีการหารือและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะผู้บริหารของ ศอ.บต. ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางการทำงานของ ศอ.บต. ร่วมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนการจัดทำรายงานของคณะทำงานวิจัยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ต่อไป