หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการร่วมกับ ม.วิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

8

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Ding Xuezhong, Vice Dean, College of International Cooperative Education, Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน กระชับความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Marine Scholarship of China, Atomic Energy Scholarship of China และ HEU Chinese Language Program

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่าการลงนาม MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัยนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่คณะจาก HEU เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางไปลงนาม MOU ที่ HEU ในปี 2559 ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาเอกมีนักศึกษาจำนวน 1 คน มาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นเวลา 1 เดือน และในปี 2560 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 5 คน จาก HEU มาเข้าค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1 (the 1st Walailak University Cultural Camp) หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเรื่อยมา

“เราได้ตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ  ปัจจุบันนำระบบ UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) มาใช้ในการพัฒนาทั้งอาจารย์และนักศึกษา เน้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก มีการจัดตั้งสถาบันภาษา และวิทยาลัยนานาชาติ 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติเกิดขึ้นหลายหลักสูตร มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะเติบโตและมีคุณภาพระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

Mr. Ding Xuezhong กล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับการมาเยือนในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ว่าจะทางด้านกายภาพ ที่มีอาคารเรียน อาคารหอพักนักศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภูมิทัศน์ที่มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ประกอบกับการให้การต้อนรับที่อบอุ่นและใส่ใจ ทำให้ทางคณะรู้สึกประทับใจมาก จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญอธิการบดี และคณะผู้บริหารไปเยือนมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บินด้วย