หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศอ.บต.จัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้

112

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ พนม. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการจัดทำแผนในการการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องมีการบริหารจัดการด้านความมั่นคง อีกทั้งสามารถทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน กระตุ่นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพสร้างรายได้ และพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสามารถพึงพาตนเองได้

โดยวิธีการดำเนินงานนั้นทีม พนม. จะจัดทำแผนแก้ปัญหาโดยจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการพัฒนาสังคมหรือคุณภาพชีวิต  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวนล้อม และด้านศิลปะ/วัฒนธรรม/ศาสนา จากนั้นนำเข้าสู่เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมถึงความต้องการเพิ่มเติมของประชาชนนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำแผนพัฒนาหมู่บ้านรายงานให้สภาสันติสุขตำบลพิจารณาเห็นชอบ และเสนอให้ ผอ.ศปก.อำเภอเป็นผู้อนุมัติโครงการตามลำดับ

ทั้งนี้ กองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่งคง ศอ.บต. มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านละ 80,000 บาท จำนวน 1,970 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย)