สวนดุสิตโพลเปิดผลสำรวจ นโยบายไหนโดนใจประชาชน

44

“สวนดุสิตโพล”เปิดผลสำรวจ”นโยบายที่โดนใจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” พบคนไทยชื่นชอบกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรงมากที่สุด

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ เกี่ยวกับ”นโยบายที่โดนใจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 58,572 คน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–9 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลได้ดังนี้

(1) นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรเพศ ชาย-หญิง
เพศชาย
1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.24%
2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 23.83%
3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 19.85%
4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.60%
5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 12.48%

เพศหญิง
1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.91%
2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 25.84%
3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 18.33%
4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.89%
5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 11.03%

(2) นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามจำแนกตามตัวแปรอายุ วัยรุ่น-ผู้สูงอายุ
กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น (18 – 20 ปี)
1 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 29.15%
2 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 25.76%
3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 15.50%
4 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.41%
5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 14.18%

กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุ(50 ปีขึ้นไป)
1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.47%
2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 24.95%
3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 22.92%
4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 12.99%
5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 10.67%

(3) นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ประถม-สูงกว่าปริญญาตรี
กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา
1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.55%
2 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 26.33%
3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 22.19%
4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.49%
5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 9.44%

กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 26.83%
2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 25.08%
3 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 16.82%
4 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 16.10%
5 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.17%