“คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ จับมือกันสร้างสันติสุข” ศอ.บต. หนุนสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายชุมชนไทยพุทธ

10

โดยวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 62  ที่ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ จชต. ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562  โดยมี นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ (ศอ.บต.) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และเครือข่ายชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 160 คน เข้าร่วม

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวฯ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก  ทั้งจากการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น หรือการเข้ากลุ่มเพื่อสะท้อนมุมมองในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ศอ.บต. ที่นำผลของกิจกรรมไปสู่การบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือขยายผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายต่อไป

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการหนุนเสริมต่อแนวนโยบายของ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ที่ให้ความสำคัญถึงการสร้างความเข้าใจต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงดูแลกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าสู่โอกาสการมีงานทำ สร้างพื้นที่การเชื่อมโยงโอกาสแบบไร้รอยต่อ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากสภาวะแวดล้อมในพื้นที่  สู่การสร้างสรรค์โอกาสแก่สังคมชายแดนใต้ให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป