โครงการ “น้องทำดีมีคนเห็น ไทยสมายล์พาน้องท่องฟ้า”

210

นางชาริตา ลีลายุทธ  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า การที่ลงมาพบปะกับผู้บริหาร ศอ.บต. ในครั้งนี้ เพื่อหารือในโครงการต่าง ๆ ที่ทางบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เคยได้หารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงโครงการ “น้องทำดีมีคนเห็น ไทยสมายล์พาน้องท่องฟ้า” โดยจะนำเยาวชน พร้อมด้วยครอบครัว ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคนดี คนเก่ง คนขยัน ทำงานเพื่อสังคม และมีฐานะยากจน ทำการคัดเลือกเข้าโครงการทัศนศึกษาท่องเที่ยว เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงของการหารือกับทุกฝ่ายถึงกฎระเบียบ และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม โดยทางบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มอบหมายให้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามเงื่อนไขของความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ศอ.บต. และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด โดยให้บัณฑิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้สำรวจเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เบื้องต้นทางบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้กำหนดเป็นครอบครัวละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งจะเริ่มเดินทางระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 โดยใช้เวลา 2 คืน 3 วัน