ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

74

มติศาลรัฐธรรมนูญเป็นเอกฉันท์ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

เมื่อเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากกรณีเสนอพระนาม ’ทูลกระหม่อมฯ’ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ผลการวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

และจากมติยุบพรรคนี้ ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติถูกเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันยุบพรรค และห้ามเป็นกรรมการการบริหารพรรคการเมือง หรือจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองถูกยุบ

มติศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติ เป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ส่วนเพิกถอนสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี มติ 6 ต่อ 3