พช.ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เคลื่อนที่

5
วันที่ 9 มีนาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท พร้อมถุงสื่อการเรียนรู้และพัฒนะทักษะสำหรับเด็ก จำนวน 36 ถุง ตุ๊กตาออมสิน จำนวน 100 ชิ้น และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 100 คน ตามโครงกองทุนเด็กพัฒนาชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile)
พร้อมกันนี้ชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมมอบโทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดลำโพง 2 ชุด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ขึ้นในปีเด็กสากล พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย โดยในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกอบด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ และนำเงินกองทุนไปใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนเป็นประจำต่อเนื่องมายาวนานถึง 40 ปี ได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท มาแล้วไม่น้อยกว่า 101,635 คน เป็นเงิน 121,800,000 บาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562 สนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของกรมการพัฒนาชุมชน โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน
กิจกรรมประกอบด้วย การมอบทุนอุปการะเด็ก มอบของใช้สำหรับเด็กและเลี้ยงอาหารเด็ก กำหนดดำเนินการ 4 ภาค ๆ ละ 1 จุด สำหรับในวันนี้ เป็นการดำเนินงาน จุดที่ 1 ในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี