ศอ.บต.มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทยแก่ครูภาษาไทยในสถานศึกษาหมาย จชต.

5

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ในสถานศึกษาเป้าหมายสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกิดความสนุกในการเรียน จนนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยพิธีในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวนิชาภา หมื่นไกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศอ.บต. ร่วมในพิธี

นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นผลงานหลักของ ศอ.บต. ในการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการพระราชดำริฯ, โรงเรียนในกองทุนการศึกษา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของวิชาภาษาไทย เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาพัฒนาคุณภาพน้อง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ให้มีคุณภาพด้านการอ่านออก เขียนภาษาไทยให้คล่องมากยิ่งขึ้น เพื่อนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพสามารถต่อยอดการศึกษาในระดับสูงในอนาคต ต่อไป