กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่…เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า 

46
วันที่ 3 เม.ย. 62  กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ Children development fund Mobile: CDF Mobile ณ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี มีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ คณะผู้บริหารกรมฯ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนจำนวน 23 ทุน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาคๆ ละ 1 แห่ง ซึ่งดำเนินการที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจุดที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562 สนับสนุนและช่วยเหลือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

พร้อมนี้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมฯ และคณะชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนได้มอบวัสดุ/สื่ออุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง และเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะระดับครัวเรือนในพื้นที่บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์