พช.เดินหน้าพัฒนา OTOP ขึ้นเครื่องบิน

16

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงาน การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วยผู้แทนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ในการคัดเลือกได้เน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะเข้ากระบวนการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ “เล็ก ดี มีคุณภาพ” และแสดงออกถึงอัตลักษณ์วิถีของความเป็นไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสากล และทันสมัย เพื่อให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน จะได้นำไปจำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก OTOP PRESTIGE ที่จะวางตรงที่นั่งบนเครื่องบินทุกเที่ยวบินของการบินไทย และนอกจากนี้ยังมีช่องทางการจำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อกของ Duty Free Traveller ของบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และจำหน่ายผ่านระบบ e-Commerce เว็บไซต์ thailandmall.com โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน เป็นข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีอย่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 ภาคีทั้ง 8 หน่วยงานนี้ได้ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ได้แล้วกว่า 865 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 165 ราย สร้างรายได้มากกว่า 239 ล้านบาท สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 25 ผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของวิถีความเป็นไทย อันสวยงาม และทรงคุณค่า อาทิ ผ้าไหมทอลาย ผ้าย้อมคราม เซรามิค เครื่องถมเงินถมทอง เครื่องเบญจรงค์ ชุดช้อนซ้อมทองเหลือง เป็นต้น