พช.คว้ารางวัล IPv6 Award 2018

34
วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) ซึ่งเป็นรางวัลการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS / Mail / Web / DNSSEC
โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัล
โอกาสนี้นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมทีมงานร่วมงานด้วย

ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มุ่งขับเคลื่อนงาน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลหลายๆด้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ถือเป็นหน่วยงานกลางที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น เพื่อรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีจำนวนมาก และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆแก่ผู้สนใจ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความพร้อมในการให้บริการที่รองรับ IPv6 ควบคู่กับ IPv4 แบบ Dual Stack ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet Protocol Version 6 : IPv6) ในประเทศไทย (2556 – 2558)
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2561)
โดยออกแบบและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้รองรับการใช้งานควบคู่กันทั้ง IPv4 และ IPv6 แบบ Dual Stack พร้อมทั้งให้บริการที่รองรับ IPv6 คือ บริการโดเมนเนม (DNS) บริการอีเมล (E-mail) บริการเว็บไซต์กรมฯ การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมนเนม (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามความจำเป็น