อธิบดี พช. ติวเข้มเยาวชน OTOP

11
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (Young OTOP) สู่การตลาด online พร้อมทั้งมอบแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาลใจ โดยมีนายสมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี
โดยอธิบดีฯ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนพัฒนากับคนหลายรุ่น แต่ละรุ่นก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกัน โดยรุ่นนี้ยังมีอนาคตอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นต้องฝันให้ไกล แล้วพัฒนาไปให้ถึง จึงขอฝากแนวคิดไว้ว่า สินค้าโอทอป มีความหมาย คือ เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณลักษณะ 3 เรื่อง คือเป็นสินค้าพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน และเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

กล่าวคือ สินค้าที่มีรากเหง้าจากทุนท้องถิ่น เช่น ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา เมื่อสร้างสินค้าที่พิเศษมาจากทุนชุมชนแล้วก็พัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่สากล หรือก้าวสู่การเป็น Product Champion และเน้นย้ำว่าต้องหากลุ่มลูกค้าให้เจอ เพื่อคำนึงแล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้าด้วย สุดท้ายอยากเห็นเยาวชนโอทอปเติบโตในธุรกิจของตัวเอง และเมื่อธุรกิจเติบโตแล้ว สำเร็จแล้วก็มาเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

โครงการฯ นี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน OTOP (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี ที่มความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางการตลาด online จำนวน 30 ราย (จากทั่วประเทศ) กำหนดดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน OTOP (Young OTOP) ให้เป็นผู้ประกอบการ online ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 และการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหลักสูตรเนื้อหา ตั้งแต่ เรื่อง ตลาด E – commerce การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สู่การตลาดออนไลน์ และการใช้โซเชียลมีเดียในการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อยอดสินค้าโอทอปให้ก้าวไกลสู่สากลต่อไป